Shri Akshar Purushottam Maharaj

Shri Ghanshyam Maharaj

Shri Radha Krishna Dev

Guruhari Shastriji Maharaj & Guruhari Yogiji Maharaj

Pragat Guruhari Hariprasad Swamiji Maharaj